Regulamin

SERWISU I SKLEPU PPBHC.COM

 • 1 – Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego o nazwie „Piotr Kaczka – Professional Pharma, Body and Health Consulting” znajdującego się pod adresem internetowym ppbhc.com.
 2. Regulamin określa również prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
 3. Postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowią wyczerpujące i wyłączne źródło praw i obowiązków Użytkowników serwisu i innych osób korzystających z jego usług.
 • 2 – Definicje.

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Administrator/Dostawca usług/Sprzedawca – firma „Piotr Kaczka – Professional Pharma, Body and Health Consulting” z siedzibą w: 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 39, NIP: 538-161-47-17, REGON 389676871, będąca właścicielem, podmiotem zarządzającym i odpowiedzialnym za działanie serwisu ppbhc.com.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto – powstała w wyniku Rejestracji przez Klienta/Użytkownika, dostępna po zalogowaniu się (przez podanie loginu i hasła) funkcjonalność w Serwisie, umożliwiająca dokonanie zakupów, dokonanie rejestracji wizyty, umówienie i uzyskanie konsultacji, korzystanie z materiałów edukacyjnych, dostęp do webinariów i rejestrację na konferencje organizowane przez firmę „Piotr Kaczka- Professional Pharma, Body and Health Consulting”, w zakresie szeroko pojętego Life Science (farmacja, dietetyka, zdrowe żywienie, modelowanie sylwetki, trening personalny, wielowymiarowy konsulting biznesowy), a także celem nawiązania współpracy w obszarach biznes-biznes i biznes-klient, a tym samym ułatwieniu kontaktu z Klientem. Konto umożliwia również dokonywanie zakupów, zarządzanie danymi osobowymi, otrzymywanie informacji oraz śledzenie etapów i stanu złożonych Zamówień i histori zakupów. Konto zawiera wprowadzone przez Klienta dane adresowe, kontaktowe, oraz inne dane służące kierunkowej informacji i promocji działalności zawodowej oferowanej przez firmę „Piotr Kaczka- Professional Pharma, Body and Health Consulting”.
 4. Komentarz – pisemna opinia dotycząca jakości usług firmy „Piotr Kaczka- Professional Pharma, Body and Health Consulting”, wyrażona przez Użytkownika.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu ppbhc.com
 6. Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie.
 7. Serwis – Serwis internetowyPiotr Kaczka – Professional Pharma, Body and Health Consulting”, którego właścicielem jest firma „Piotr Kaczka- Professional Pharma, Body and Health Consulting”, funkcjonujący pod adresem: ppbhc.com, oferujący możliwości dokonywania zakupów, rejestracji wizyt, konsultacji z Klientem a także korzystania z materiałów edukacyjnych i dostępu do webinariów i rejestracji na konferencjach organizowanych przez firmę „Piotr Kaczka- Professional Pharma, Body and Health Consulting”, w zakresie szeroko pojętego Life Science (farmacja, dietetyka, sport, zdrowe żywienie, modelowanie sylwetki, trening personalny, itp. oraz wielowymiarowy konsulting biznesowy), a także nawiązania współpracy w obszarach biznes-biznes i biznes-klient.
 8. Sklep – funkcjonujący w ramach Serwisu Sklep internetowy za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie (dokonać zakupów) oferowanych produktów.
 9. Towar – prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma, która może zostać lub została zakupiona przez Klienta.
 10. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonała, dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Serwisu. Dla ważności czynności prawnych dokonywanych przez osobę fizyczną, która ukończyła 13 rok życia, a nie jest pełnoletnia, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. W imieniu Użytkownika innego niż osoba fizyczna czynności podejmować może osoba umocowana do jego reprezentowania.
 • 3 – Informacje ogólne o Serwisie, Sklepie i usługach.
  1. Zawieranie przez Sprzedawcę umów sprzedaży na odległość i świadczenie przez niego usług drogą elektroniczną oraz korzystanie przez Klientów z Serwisu i z oferowanych za jego pośrednictwem usług, odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Warunkiem złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie jak też korzystania z innych usług Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  4. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu oraz działającego w ramach Serwisu Sklepu internetowego polegają na:
   1. udostępnianiu możliwości korzystania z usług wskazanych w § 2 pkt 3 i pkt 7 Regulaminu,
   2. umożliwianiu Klientom składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie i zawierania Umów sprzedaży na odległość;
   3. udzielaniu Klientom informacji o Towarach dostępnych w Sklepie;
   4. umożliwianiu Klientom nieodpłatnego i odpłatnego korzystania z Bazy Wiedzy specjalistycznej udostępnianej w Serwisie;
   5. umożliwianiu Klientom subskrypcji biuletynu „Newsletter”.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem:
 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej,
 4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną.
  2. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe.
  3. W celu korzystania w pełni z całego zakresu usług Serwisu i Sklepu konieczne jest dokonanie przez Klienta Rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do składania zamówienia i kupowania Towaru.
  4. W celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie. Umożliwia to prawidłową obsługę Klienta, dostosowywanie serwisu do potrzeb Klientów oraz tworzenie statystyk oglądalności i preferencji użytkowników.
  5. Towary i treści prezentowane w Serwisie, w tym m. in. nazwa Serwisu i Sklepu, znaki towarowe, elementy graficzne, podlegają odpowiedniej ochronie prawnej, a prawa do nich przysługują Sprzedawcy lub innym uprawnionym podmiotom.
  6. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie, w każdym czasie, na stronie Serwisu ppbhc.com. W każdym czasie Klient może wydrukować go dla swoich potrzeb.
  7. Informacje o towarach i usługach podane w Serwisie, ich opisy, cenniki i reklamy należy poczytywać za zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  8. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
  9. Sprzedawca może zmieniać podane ceny oraz organizować akcje promocyjne i wyprzedaże. Nie będzie to mieć wpływu na złożone do tego czasu zamówienia.
 • 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Powyższe następuje z chwilą założenia przez Klienta Konta, poprzez dokonanie skutecznej i prawidłowej Rejestracji, albo, w zakresie korzystania z usług niewymagających Rejestracji, z chwilą korzystania przez Klienta z Serwisu.
 2. Przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 3. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podawania przyczyny.
 4. Klient, który dokonał Rejestracji, w każdym czasie może usunąć założone przez siebie Konto. Usunięcie Konta, jak też zaprzestanie z korzystania z Serwisu, w przypadku braku Rejestracji, powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Sprzedawca powiadomi Klienta o zamiarze rozwiązania umowy i usunięcia jego Konta, wysyłając odpowiednią informację na podany przez Klienta adres e-mail, na 7 dni przed planowanym usunięciem Konta.
 6. Do obowiązków Klienta należy, w szczególności:
  – takie korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, aby nie powodowało to zakłócenia jego działania,
  – takie korzystanie z usług, które nie jest w sposób oczywisty sprzeczne z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,
  – niepodejmowanie czynności zmierzających do uzyskania dostępu do danych i informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  – korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, bez naruszania obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu, norm obyczajowych oraz w zgodzie ze zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  – przestrzeganie zakazu dostarczania, przekazywania i rozpowszechniania treści o charakterze bezprawnym,
  – korzystania z usług w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów lub dla Sprzedawcy, z poszanowaniem wszelkich przysługujących im praw.
 1. Naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować pozbawieniem go prawa do dalszego korzystania z Serwisu i dostępu do świadczonych za jego pośrednictwem usług.
 2. Powyższe oznacza również prawo Sprzedawcy do zablokowania lub usunięcia Konta Klienta. W takim przypadku ponowna Rejestracja Klienta, który naruszył Regulamin, może być możliwa dopiero po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.
 3. W zależności od występujących potrzeb Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizowania usług, bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron oraz bez wpływu na jakość świadczonych usług.
 • 5 – Rejestracja w Serwisie, zakup Towarów, dostawa, płatności, odstąpienie od umowy i zwrot Towaru.
 1. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Prawidłowo przeprowadzona Rejestracja prowadzi do utworzenia i aktywacji Konta. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy kupna/sprzedaży oferowanych towarów i usług możliwe jest również bez rejestracji i zakładania Konta.
 2. Procedura Rejestracji i aktywacji Konta przebiega etapami za pośrednictwem poczty e-mail Użytkownika oraz strony Serwisu. W celu dokonania Rejestracji należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Serwisu, przez podanie wszystkich wymaganych w nim danych.
 3. Po prawidłowym wypełnieniu danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość informująca o dokonanej Rejestracji oraz prośba o jej potwierdzenie. Potwierdzenia Rejestracji dokonuje się poprzez kliknięcie na link aktywacyjny zamieszczony w w/w wiadomości.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich bieżącej aktualizacji, zmiany i żądania ich usunięcia.
 5. Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje Konto.
 6. W celu zakupu Towaru (zawarcia umowy sprzedaży Towaru na odległość), należy złożyć zamówienie dokonując wyboru towaru w Sklepie internetowym, wskazać sposób i adres do dostawy oraz wybrać sposób płatności. Powyższa procedura przeprowadzana jest w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 7. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich informacji, o które zostanie poproszony za pośrednictwem Serwisu, a które są niezbędne do przyjęcia i zrealizowania zamówienia.
 8. Płatności realizowane są w następujący sposób: – przelewem zwykłym na rachunek Sprzedawcy, – poprzez płatność internetową za pomocą serwisu realizującego płatności elektroniczne (PayU, PayPal, blik).
 9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma, na podany przez siebie adres e-mail, potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierające wszystkie istotne elementy zamówienia oraz dodatkowe informacje wymagane przez obowiązujące prawo. Przy wyborze płatności przelewem zwykłym Klient otrzyma, na podany adres e-mail, dane do zrealizowania przelewu. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Klient otrzyma, na podany adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 10. Z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia Umowę sprzedaży uważa się za zawartą.
 11. Przed zrealizowaniem zamówienia Klient może anulować złożone zamówienie. W tym celu informację o anulowaniu zamówienia można wysłać e-mailem na adres, z którego Klient otrzymał potwierdzenie złożenia zamówienia. W celu anulowania zamówienia Klient może również skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć powierzenie Towaru do wysyłki.
 12. Złożone zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W szczególnych przypadkach, jeśli realizacja w w/w terminie nie będzie możliwa, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony drogą e-mailową, a jednocześnie zostanie wskazany termin, w którym zamówienie zostanie zrealizowane. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć powierzenie Towaru do wysyłki.
 13. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej. Sprzedawca ma prawo zmiany i wyboru innej firmy kurierskiej, również po złożeniu zamówienia przez Klienta, co nastąpi bez uszczerbku dla terminu jego realizacji i kosztów dostawy ponoszonych przez Klienta.
 14. Dostawa realizowana jest do wybranego paczkomatu lub bezpośrednio na adres miejsca dostawy, podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 15. Koszty dostawy pokrywa w całości Klient. Wszelkie koszty dostawy zamawianego Towaru Sprzedawca wskazuje wyraźnie podczas procedury składania zamówienia.
 16. Klient może śledzić stan swojego zamówienia za pomocą założonego przez siebie Konta.
 17. Odbierając dostarczony Towar Klient powinien sprawdzić stan przesyłki w czasie i w sposób odpowiadający jej rodzajowi, w szczególności pod kątem ewentualnych mechanicznych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, lub innych, niekompletności przesyłki lub niezgodności jej zawartości ze złożonym zamówieniem.
 18. Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny, z uwzględnieniem poniższych wyjątków:
 19. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Wobec powyższego, mając na uwadze charakter Towarów oferowanych przez Sprzedawcę, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, jeżeli zapieczętowane opakowanie zostanie otwarte.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

Wobec powyższego, po uzyskaniu przez Konsumenta odpłatnego dostępu do Bazy Wiedzy lub usługi, która zostanie w pełni wykonana jak wyżej (np. konsultacja) brak jest możliwości odstąpienia od tej umowy.

 1. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

– od objęcia rzeczy (Towaru) w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

– w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

 1. W celu zrealizowania prawa do odstąpienia od umowy Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być również złożone na formularzu udostępnianym Klientowi po złożeniu Zamówienia. Oświadczenie takie należy wysłać na adres Sprzedawcy: „Piotr Kaczka – Professional Pharma, Body and Health Consulting”, z siedzibą w: 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 39, Polska, lub na adres e-mail dostępny na stronie Serwisu. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. W tym wypadku Strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Jeśli Konsument wyrazi na to zgodę, Sprzedawca może dokonać zwrotu płatności w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze dostarczony Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Konsument wybierze sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 10. Towar zwracany przez Konsumenta powinien zostać opakowany w sposób, który zabezpieczy przed jego uszkodzeniami w trakcie transportu.
 11. Towar, należy zwrócić na adres Sprzedawcy: „Piotr Kaczka – Professional Pharma, Body and Health Consulting”, z siedzibą w: 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 39, Polska.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • 6 – Płatności za konsultacje i odstąpienie od umowy o uzyskanie konsultacji.
 1. Płatności za konsultacje należy dokonać podczas jej umawiania. Wpłacona kwota stanowi zadatek, co oznacza, że w razie rezygnacji przez Konsumenta z umówionej konsultacji po upływie terminu 14 dni od daty zawarcia umowy, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy o uzyskanie konsultacji w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, jednoznaczne oświadczenie o takiej decyzji należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na poniższy adres poczty elektronicznej: kaczka@ppbhc.com W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsumentowi przesłane zostanie potwierdzenie otrzymania w/w oświadczenia. W przypadku umówienia i uzyskania konsultacji przed upływem terminu na odstąpienie od umowy konsument traci prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku, gdy przeprowadzenie konsultacji w umówionym terminie nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie Serwisu, Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany bezzwłocznie i zaproponowany zostanie nowy termin konsultacji. W razie braku akceptacji przez Użytkownika na przeprowadzenie konsultacji w innym niż pierwotnie umówionym terminie, wpłacone przez niego środki podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.
 • 7 – Reklamacje, właściwość sądów.
 1. Sprzedawca ponosi względem Klientów odpowiedzialność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z tytułu niezgodności sprzedanego Towaru z umową oraz z tytułu wad prawnych.
 2. Roszczenia przysługujące Klientowi nie będącemu Konsumentem określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku braku zgodności Towaru z Umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Rozdziale 5a Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne można składać na adres: Piotr Kaczka – Professional Pharma, Body and Health Consulting, ul. Warszawska 39, 35-205 Rzeszów, Polska.
 5. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące reklamacji, w tym związane z odsyłaniem reklamowanego Towaru, można uzyskać dzwoniąc pod nr. telefonu wskazany na stronie Serwisu.
 6. Reklamacje, uwagi i pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu lub Sklepu można składać telefonicznie, dzwoniąc na nr. telefonu wskazany na stronie Sklepu, lub e-mailem na adres kaczka@ppbhc.com. W ten sam sposób Klient powinien poinformować Sprzedawcę o spostrzeżonych nieprawidłowościach, błędach i usterkach w funkcjonowaniu Serwisu. O wynikach reklamacji Klient powiadomiony zostanie drogą e-mailową.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do właściwej oceny zakomunikowanych lub stwierdzonych uchybień, wad, usterek i nieprawidłowości.
 8. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy rzeczowo i miejscowo właściwe według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 • 8 – Dane osobowe.
 1. Dostawca usług/Sprzedawca jest administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z serwisu.
 2. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skutecznego dokonania Rejestracji, odpłatnego korzystania z Bazy Wiedzy, umówienia konsultacji, złożenia zamówienia i prawidłowej realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do treści swoich danych. Jest to możliwe również po zalogowaniu się w serwisie o ile dokonano założenia konta.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do ich poprawiania, jak też cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie, listownie lub drogą e-mailową na adres podany w niniejszym regulaminie i na stronie serwisu.
 5. Pobranie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (adresu dostawy, jeśli jest inny niż adres zamieszkania), adresu e-mail i numeru telefonu służy tylko i wyłącznie prawidłowemu funkcjonowaniu Serwisu, w tym zwłaszcza: – obsłudze procedury Rejestracji i logowania się do Konta, – zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży Towarów, w tym realizacji dostawy zamówionego Towaru przez współpracującą ze Sprzedawcą firmę przewozową, – zawarciu i wykonaniu umowy o konsultacje, – obsłudze ewentualnych reklamacji, – marketingowi Towarów i usług, – udostępnianiu newslettera, – odpłatnemu dostępowi do Bazy Wiedzy.
 • 9 – Komentarze.
 1. W ramach Serwisu funkcjonuje udostępniony Użytkownikom posiadającym Konto w Serwisie system Komentarzy, którego celem jest prezentowanie subiektywnych opinii dotyczących Serwisu, Sklepu, Sprzedawcy lub Towarów,.
 2. Komentarze są jawne i dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu.
 3. Zawarte w Komentarzach opinie o usługach i Towarach są weryfikowane. Oznacza to, że Sprzedawca podejmuje adekwatne działania techniczne zapewniające, iż zamieszczanie opinii o usługach i Towarach możliwe jest tylko przez Klientów, którzy kupili opiniowany Towar lub usługę.
 4. Zabronione jest zamieszczanie Komentarzy, które zawierają:
  – informacje nieprawdziwe, treści i materiały naruszające prawo lub dobre obyczaje,
  – dane kontaktowe podmiotów innych niż Użytkownik wystawiający Komentarz,
  – wulgaryzmy,
  – adresy stron internetowych, treści o charakterze reklamowym.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeglądania i moderowania treści zamieszczanych Komentarzy, a w szczególności prawo do edytowania, zablokowania albo usunięcia Komentarza naruszającego zasady określone w Regulaminie.
 • 10 – Odpowiedzialność i zastrzeżenia.
 1. Administrator/ Dostawca usług, jako właściciel Serwisu, dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
 2. Administrator/ Dostawca usług dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez jakichkolwiek zakłóceń.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, przeprowadzenia konserwacji lub dodania usług.
 • 11 – Prawa autorskie.
 1. Administrator/Dostawca usług, jako właściciel Serwisu, zastrzega sobie wszelkie prawa do elementów graficznych, ich układu i kompozycji (layout), znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych, tekstów, oprogramowania, grafiki, fotografii, muzyki, dźwięków i innych dóbr, które są udostępniane w Serwisie, i do których w/w prawa posiada.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Administratorowi. Korzystanie z dóbr objętych ochroną prawną, rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu, wymaga pisemnej zgody właścicieli praw autorskich.
 • 12 – Postanowienia końcowe.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 2. Prawem właściwym do stosunków między Administratorem
  a Użytkownikiem jest prawo polskie.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Administratora/Dostawcy usług.
 4. Aktualny regulamin publikowany jest na stronie Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O dokonanej zmianie Administrator/Dostawca usług powiadamiać będzie na stronie Serwisu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.