Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO Piotr Kaczka – Professional Pharma, Body and Health Consulting – dostępnego pod adresem www.ppbhc.com Drogi Użytkowniku! Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, byś w czasie korzystania z naszych usług czuł się̨ komfortowo. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Twoje dane są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie RODO”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 344).
 1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu www.ppbhc.com (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: Piotr Kaczka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Kaczka-Professional Pharma, Body And Health Consulting, z siedzibą w: 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 39, NIP: 538-161-47-17, REGON 389676871, adres e-mail: piotr.kaczka@ppbhc.com wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 1. Podstawy przetwarzania danych.
 • Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego ppbhc.com przez Administratora są wskazane niżej.
 1. Cel przetwarzania danych.
 • Cel przetwarzania danych wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika Serwisu Internetowego oraz Administratora.
 • Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia.

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) Rozporządzenia RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, i/lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).   Dane przechowywane są przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania bądź wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy lub do momentu cofnięcia udzielonej zgody.
Marketing, w tym marketing bezpośredni. Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią) i Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych).   Dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. W przypadku danych przechowywanych na podstawie zgody, dane przechowywane są do momentu wycofania przez osobę, której dane dotyczą, jej zgody na dalsze przetwarzanie tych danych w podanym wyżej celu.
Korzystanie ze strony Serwisu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania. Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Serwisu Internetowego).   Dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Serwisie Internetowym. Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Serwisie Internetowym celem poprawy jego funkcjonowania i/lub zwiększenia zasięgu świadczonych usług).   Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
Prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługa prawna Artykuł 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) Rozporządzenia RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i/lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora).   Dane przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą i/lub przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
 
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być́ konieczne do zawarcia umowy.
 • Skutkiem niepodania danych może być brak możliwości korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego, w tym:
 1. brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie,
 2. brak możliwości otrzymywania informacji o webinariach, szkoleniach, konferencjach i promocjach.
 3. Odbiorcy danych.
 • Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 • Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 • Dane osobowe Użytkowników Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
 1. podmiotom obsługującym płatności i podmiotom zapewniającym doręczenie zamówienia – w przypadku Użytkownika dokonującego zakupu towarów oferowanych przez Serwis,
 2. dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne. Mowa o dostawcach oprogramowania komputerowego do prowadzenia Portalu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi,
 3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 • Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób oraz trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO i prawa polskiego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
 1. z przyczyn związanych z Jej szczególną̨ sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Jej danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów – jeśli ma to zastosowanie,
 2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.
 1. Cookies w Serwisie Internetowym ppbhc.com
 • Pliki Cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer.
 • Nasz Serwis, jak większość́ witryn internetowych, korzysta z plików cookies. Pliki te:
 1. zapisywane są w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
 2. umożliwiają̨ Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu,
 3. nie powodują̨ zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
 • Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
 1. usunąć pliki cookies,
 2. blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
 • W Serwisie Cookies wykorzystywane są w celu:
 1. zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 2. statystycznym,
 3. marketingowym,
 4. udostępniania kluczowych funkcji Serwisu.
 • Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.
 • Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę̨ na ich wykorzystanie.
 • Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, możesz kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany wyżej.